Arquitectura i innovació

Tant l'entorn de l'Hospital Clínic com el del Parc Sanitari Sant Joan de Déu consisteixen en espais urbans plenament consolidats, en què únicament queda lloc per a operacions de renovació i de reforma urbana. Això ha permès integrar millor les funcions investigadores i assistencials en l'entorn urbà immediat.

A continuació es presenten dos exemples de millora dels equipaments, que han comportat que s'hagin construït dos edificis de nova planta: el nou hospital del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat (inaugurat el mes de juny del 2010), i el nou edifici del Centre d'Investigació Biomèdica Esther Koplowitz, adjacent al recinte de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Hospital General de Sant Joan de Déu

L'edifici està integrat dins el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, a Sant Boi de Llobregat, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest parc té una superfície de 98.808 m², on s'ubiquen diverses edificacions d'atenció psiquiàtrica. Ara aquest recinte s'obre a la ciutat gràcies a la inclusió d'aquest nou edifici de caràcter sanitari general i a la revisió del Pla especial del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

L'hospital té una superfície total de 38.620 m² i 8.357 m² d'aparcament, repartits en set plantes, que se superposen conformement a les pautes que vénen marcades per la topografia del solar, de 20.019 m². La capacitat màxima és de 292 llits, i disposa de 10 sales d'operacions, 69 consultoris i 30 places d'hospital de dia, a més d'una àrea de rehabilitació i dels espais per a la UCI, urgències, diagnòstic per la imatge i cirurgia major ambulatòria.

Edificios Hospital de Sant Joan de Déu Proyecto HUBcS'ha construït considerant alhora els límits de planta de l'edificació, la secció que ocupa i els volums, amb vista a aconseguir la millor integració en l'entorn. L'edifici es compon de tres blocs superposats seguint el pendent del terreny i d'un cos baix, que connecta aquests tres blocs formant un sòcol i una façana que s'estén al llarg del nou carrer adjacent a l'hospital (costat nord-oest). Això no obstant, no apareix cap tipus de sòcol al costat contigu al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de manera que el contacte amb l'hospital és menys abrupte i la zona enjardinada del recinte s'introdueix en els espais d'entre els blocs de l'edifici. La base de l'hospital se situa en una altitud de 19,40 metres i, a mesura que puja la cota, l'edifici es va alleugerant i es va ajustant als desnivells del terreny per adaptar-se visualment a l'entorn.

L'hospital disposa de tres punts d'accés, i s'estructura a partir d'una interrelació entre les comunicacions verticals (ascensors i escales) i les horitzontals (passadissos i corredors). Per racionalitzar al màxim aquests dos nivells de comunicació, se n'han col·locat els elements principals al centre de l'edifici: aquests elements nuclears connecten l'edifici en sentit vertical i, des d'aquest nuclis, en deriven els recorreguts horitzontals cap a les diferents seccions funcionals de cada planta. Per aconseguir el bon funcionament de l'hospital, les zones de circulació per als visitants s'han separat de les àrees de trànsit internes.

El programa funcional de cada planta s'ha distribuït tenint en compte l'ús, l'orientació i la relació entre les diferents àrees i els nuclis de comunicació. A les plantes superiors es col·loquen les sales d'hospitalització; així, s'aconsegueixen més llum solar, millors vistes, una millor ventilació i la màxima separació respecte dels sectors sanitaris amb més moviment.

L'arquitecte responsable del projecte ha estat Joan Prat, de CPVA Arquitectes.

Centre d'Investigació Biomèdica Esther Koplowitz

L'edifici del Centre d'Investigació Biomèdica Esther Koplowitz (CIBEK) és de nova construcció, i està integrat en una illa de cases de l'Eixample barcelonès, a escassos metres de l'entrada principal de l'Hospital Clínic de Barcelona. És una iniciativa fruit de la col·laboració pública i privada, que ha donat com a resultat aquest edifici d'avantguarda, que vol ser representatiu de l'arquitectura avançada que es materialitza en àrees urbanes consolidades i amb molta població.

L'edifici CIBEK, promogut per la Fundació Clínic per a la Investigació Biomèdica, amb el suport de la Fundació Esther Koplowitz, pretén ser un centre de referència internacional en el camp de la recerca biomèdica aplicada.

Centro de Investigación Biomédica Esther Koplowitz CIBEK HUBcEs tracta d'un edifici de cinc plantes, a més d'un terrat —per a equipament i maquinària— i d'un d'entresòl —entre la planta baixa i el primer pis. Així mateix, hi ha tres pisos sota terra: el primer és per a usos científics, i els altres estan destinats a ser utilitzat com a aparcament i per a altres àrees auxiliars. L'edifici té una superfície construïda de 14.000 m², i a l'interior de l'illa hi haurà una plaça pública, cedida a l'Ajuntament i oberta al públic.

Per dur a terme les activitats pròpies del centre, l'edifici disposa de tres grans àrees:

 • Recerca i àrees de suport (primer soterrani).
 • Laboratori (pisos de l'1 al 5).
 • Infraestructura tecnicoadministrativa (planta baixa i entresòl).

L'edifici està concebut per donar un màxim nivell de confort als investigadors que hi treballen. A pesar que es tracta d'un edifici amb plantes d'una alçària mitjana —com és típic al barri de l'Eixample—, a fi d'aconseguir un alt nivell de llum natural en cada una d'aquestes plantes s'han recobert de rajoles les parets dels laboratoris, que són paral·lels a les façanes. D'altra banda, per a la il·luminació elèctrica s'utilitzen làmpades del tipus LED, amb la qual cosa s'aconsegueix un estalvi energètic molt important: el 30% respecte de la il·luminació convencional. Això ha permès que s'hagi adjudicat a l'edifici la classe B de la qualificació energètica europea.

El primer soterrani (nivell -1) té una superfície de 2.400 m². S'hi troben les àrees de recerca gestionades pels diferents equips científics, a cada un dels quals correspon una àrea de suport transversal. Durant la fase de construcció, l'estructura arquitectònica d'aquesta planta va ser sotmesa a un tractament especial perquè pugui absorbir les vibracions procedents de l'exterior, que podrien afectar els equips que hi ha instal·lats i les tasques que s'hi fan.

Les àrees de recerca presents a l'edifici del CIBEK són les següents:

 • Citometria.
 • Genòmica.
 • Teràpia Gènica.
 • Banc de Tumors i Teixits Humans.
 • Biobanc.
 • Àrea d'Imatge.
 • Suport Metodològic i Bioinformàtica.

Les àrees de suport disposen d'instal·lacions per treballar amb radioactivitat i per a l'esterilització, a més de magatzems i centres de processament de dades.

En els pisos del primer al cinquè es troba l'àrea de laboratoris, amb dues grans zones de laboratori per planta, que són tocant a les façanes de l'edifici. Tenen prop de 1.000 m², amb 200 metres de taulell de laboratori i amb sis despatxos en cada planta, a part de les àrees específiques de suport següents:

 • Cambres frigorífiques (4ºC i -20ºC).
 • Sales de cultius.
 • Sales de preparació.
 • PCR.
 • Magatzem.
 • Residus.
 • Sales específiques per a cada planta.

Com a àrea per a infraestructures de suport, l'entresòl té una superfície de 650 m². S'hi troben la Direcció del centre i el suport administratiu, però bàsicament està destinada a usos relacionats amb l'activitat de divulgació científica. Per això, disposa d'una sala d'actes amb capacitat per a 116 persones, equipaments audiovisuals de darrera generació, dues sales de seminaris amb capacitat per a quinze persones, i una gran sala de reunions amb capacitat per a vint persones. També hi ha sales de reunions i per a usos docents, totes equipades amb mitjans audiovisuals.

L'arquitecte responsable de l'edifici és Antoni Ubach.