Model de campus

A l'àrea de Barcelona i de l'Hospitalet de Llobregat, s'hi ha anat desenvolupant un conjunt d'institucions i d'iniciatives relacionades amb l'àmbit de les ciències de la salut. Actualment la ciutat de Barcelona i el seu entorn són reconeguts nacionalment i internacionalment com un referent en el camp de la salut. Més concretament, els exponents més destacats són l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Hospital de Bellvitge, tots dos de tipus generalista; l'Hospital Sant Joan de Déu, centre de referència internacional en pediatria i obstetrícia, i l'Institut Català d'Oncologia, referent en l'estudi i en el tractament del càncer.

Ara bé, el nucli motor d'aquestes institucions i de la rellevància que tenen internacionalment és la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, juntament amb la resta de centres universitaris que imparteixen titulacions de l'àmbit de la salut. És en l'alta qualitat del procés de formació dels futurs professionals de la sanitat que es troba l'inici del desenvolupament del model de campus del HUBc.

En aquest model de campus es formen els professionals de la sanitat que, després d'haver-se graduat i d'haver superat els períodes de formació especialitzada, tenen la possibilitat real de dur a terme una activitat de recerca i també assistencial.

Aquest és el motiu principal que ha permès que en l'entorn dels hospitals esmentats s'hagi anat desenvolupant un conjunt de centres de recerca que, al mateix temps, són capdavanters en la transferència del coneixement generat cap a l'activitat assistencial. Així, aquest model de campus aconsegueix crear un cercle virtuós en què la millor docència repercuteix en l'excel·lència dels professionals de la salut i en la creació d'un personal investigador altament qualificat, i tot això té alhora un impacte en l'alta qualitat assistencial dels hospitals universitaris. Aquesta alta qualitat assistencial té dues conseqüències immediates: en primer lloc, crea les condicions òptimes per a una docència de primer nivell; en segon lloc, promou una pràctica clínica de referència, reconeguda per tota la ciutadania.

Per tant, el projecte HUBc pretén recollir l'oportunitat d'accelerar els factors positius que impulsen aquest cercle entre docència, recerca i assistència. Al mateix temps, com que es tracta d'un projecte complex i en què intervenen múltiples actors, el HUBc proporciona també l'oportunitat de configurar-se com a promotor de relacions amb el sector productiu, de creació de nova riquesa i de transformació urbana i territorial.

El projecte HUBc inicia el recorregut sobre la base d'un diagnòstic previ, a partir del qual s'identifiquen els reptes més significatius. Entre aquests reptes cal destacar el risc motivat per la manca de mecanismes de coordinació i de sinergia entre les entitats del HUBc, però també la trajectòria ascendent que està adoptant la recerca clínica dins els hospitals universitaris amb un alt nivell assistencial, en l'àmbit tant nacional com internacional.

En aquest context, la Universitat de Barcelona representa el node principal del HUBc i exerceix el lideratge d'aquest projecte, ja que l'agregació no representa un fi en si mateixa, sinó que és un mitjà per fomentar les sinergies positives que ja es donen en el campus, alhora que hi aporta coordinació, visió de conjunt i innovació. Al mateix temps, apareix la possibilitat de crear una plataforma de referència internacional especialitzada en l'avenç de la biomedicina, de la nanoenginyeria i de les tecnologies mèdiques, en sincronia amb l'entorn socioeconòmic regional i amb l'auge d'un nou model productiu.

Així doncs, la proposta de diagnòstic de la situació actual en forma d'anàlisi DAFO és la següent:

DEBILITATS

 • Interrelació entre els centres docents i de recerca i el sector productiu.
 • Mobilitat del PDI i de l'alumnat.
 • Creació d'empreses derivades i emergents.
 • Mecanismes per a la transferència i la visibilitat del coneixement i la innovació generats pel HUBc.
 • Àrees urbanes amb potencial de regeneració.
 • Captació de talent internacional.
 • Programes formatius conjunts a escala internacional.

AMENACES

 • Necessitat de reciclatge permanent dels professionals sanitaris a causa dels constants canvis tecnològics.
 • Risc de dispersió.
 • Duplicació d'esforços.
 • Coordinació i orientació estratègica no unitària de la recerca.
 • Desvinculació del teixit productiu i empresarial respecte del sector de la salut.
 • Manca de comunicació entre els diferents actors.
 • Decreixement de l'economia.

FORTALESES

 • Excel·lència docent fonamentada en la triple dedicació i en l'alta qualificació acadèmica del PDI.
 • Recerca translacional capdavantera en el camp de la cirurgia mínimament invasiva.
 • Estratègia socioeconòmica i política de l'Administració en l'àmbit de la biomedicina i de la biotecnologia amb projecció internacional.
 • Grau d'especialització.
 • Activitats de cooperació internacional.
 • Posició de la UB en les classificacions internacionals.

OPORTUNITATS

 • Nou model productiu vinculat a l'economia del coneixement.
 • Creació d'un portafoli conjunt de l'oferta de màster i de doctorat en l'àmbit de les ciències de la salut en el HUBc.
 • Capacitat de potenciar la internacionalització del HUBc.
 • Ampliació dels espais per a la recerca.
 • Capacitat de transformació urbana sobre la base d'un model social integral.
 • Ecosistema dinàmic a fi d'aconseguir un efecte multiplicador.
 • Possibilitat de clusteritzar el coneixement.
 • Sector sanitari demandant d'ocupació.