Pàgines web accessibles

Línia d'actuació: Atenció a la diversitat

Finançament: 33.500 €.

Tipus de despesa: contractació i subcontractació de serveis.

Descripció i objectius: Auditoria i implementació dels requisits d'accessibilitat a totes les pàgines web adreçades als estudiants de les facultats del HUBc (Medicina, Odontologia, Infermeria). En el termini d'un any s'ha de garantir que les persones que pateixen problemes sensorials (problemes de visió o sentit), cognitius (dificultats en la lectura o la comprensió) o motrius (incapacitat per gestionar total o parcialment el ratolí o el teclat), puguin accedir a qualsevol pàgina, amb independència de la problemàtica de l'usuari o del dispositiu que utilitzi.

Resultats esperats:

Al final del procés, les pàgines web adreçades als estudiants de les facultats del HUBc hauran de complir el nivell AA d'accessibilitat, d'acord amb les normatives de la W3C.

Convocatòria: CEI 2015.